معنی کلمه شول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شول . (اِخ ) قریه ای است در چهارفرسخی مغربی پالنگری فارس . (از فارسنامه ٔ ناصری ).