معنی کلمه کمیزانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کمیزانیدن . [ ک ُ / ک ِ دَ ] (مص ) رجوع به گمیزانیدن شود.