معنی کلمه نکویی رساندن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نکویی رساندن . [ ن ِ رَ / رِ دَ ] (مص مرکب ) خیر رساندن . خوبی کردن . احسان کردن : بد خلق هرچت فزون تر رسد نکویی فزون تر رسان خلق را. خاقانی .