معنی کلمه ثمانیةالف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمانیةالف . [ ث َ ی َ ت ُ ] (ع عدد مرکب ، ص مرکب ، اِ مرکب ) هشتهزار.