معنی کلمه قنهور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنهور. [ق َ ن َ وَ ] (ع ص ) دراز درهم و درآمده پوست یا ضعیف و سست . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (آنندراج ).