معنی کلمه قنقعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنقعة. [ ق ُ ق ُ ع َ ] (ع اِ) سرین .

خارپشت . (منتهی الارب ). رجوع به قنفعة شود.