معنی کلمه برگ رزان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برگ رزان . [ ب َ گ ِ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) برگ مو : بجملگی همه زاسبان درآمدند به خاک بسان برگ رزان از نهیب باد خزان . قطران . وز چرخ ستارگان فروریزد چون برگ رزان ز باد آبانی . ناصرخسرو.