معنی کلمه ثمانیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمانیة. [ ث َ نی ی َ ] (اِخ ) موضعی است . (معجم البلدان از جوهری ).