معنی کلمه حاثم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاثم . [ ث ِ ] (اِخ )ابن مرید. رجوع به جاثم بن مرید با جیم معجمه شود.