معنی کلمه جوقه جوقه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جوقه جوقه . [ ق َ ق َ / ق ِ ق ِ ] (ق مرکب ) دسته دسته . بدسته ها و گروههای جدا.