معنی کلمه واسطة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واسطة. [ س ِ طَ ](ع ص ، اِ) مؤنث واسط. واسطه . رجوع به واسطه شود.