معنی کلمه گدازادگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گدازادگی . [ گ َ / گ ِ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) گدازاده بودن .

مجازاً پستی . لئامت . خست .