معنی کلمه قاسم آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم آباد. [ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان مهتاب صرصر بخش صیدآباد شهرستان دامغان . در 8هزارگزی شمال خاوری صیدآباد و هزارگزی شوسه ٔ. دارای 16 تن سکنه . آب قنات این ده لب شور و میگویند برای معالجه ٔ امراض جلدی مفید است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).