معنی کلمه ضمران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضمران . [ ض َ ] (اِخ ) وادئی است به نجد. (منتهی الارب ) (منتخب اللغات ). نصر گوید: ضمران بضم ضاد و فتح ، آن وادئی است بنجد از بطن قوّ. (معجم البلدان ). - ذوالضمران ؛ موضعی است . (معجم البلدان ).