معنی کلمه گدازا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گدازا. [ گ ُ ] (نف ) درخور گداختن . آنچه به کار گدازش آید. گدازنده .