معنی کلمه ضمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضمر. [ ض ُ / ض ُ م ُ ] (ع مص ) دوسیدن شکم بپشت . چسبیدن شکم بپشت . (منتهی الارب ).

باریک میان شدن . باریک میان شدن اسب . (زوزنی ).