معنی کلمه جوشانیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جوشانیده .[ دَ / دِ ] (ن مف ) جوشانده . رجوع به جوشانده شود.