معنی کلمه تغطغط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تغطغط. [ ت َ غ َ غ ُ ] (ع مص ) جوشیدن موج دریا. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

پراکنده گردیدن چیزی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تبدد. (اقرب الموارد).