معنی کلمه نکوچادری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نکوچادری . [ ن ِ دَ / دُ ] (حامص مرکب )نکوچادر بودن . صفت نکوچادر. رجوع به نکوچادر شود.