معنی کلمه نکوبینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نکوبینی . [ ن ِ ] (حامص مرکب ) عمل و صفت نکوبین . رجوع به نکوبین شود.