معنی کلمه ظبظبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظبظبة. [ ظَ ظَ ب َ ] (ع مص ) تب زده گردیدن .