معنی کلمه روین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روین . [ ] (اِخ ) شهری است به ناحیت کرمان با چاههای بسیار که آب از آن خورند و کشت و برز بر آب چاه کنندو نعمتی فراخ و هوایی معتدل . (حدود العالم ).

قریه ای است از قراء جرجان . (معجم البلدان ).