معنی کلمه سه دامنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سه دامنی . [ س ِ م َ ] (اِ مرکب ) نوعی از قباچه با چاکهای دراز. در شرح خاقانی نوشته جامه ٔ حریر که سه چاک دارد از پیش و یک از قفا. این جامه مخصوص رقاصان است . (آنندراج ) (غیاث ).