معنی کلمه حشیشةالسنور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حشیشةالسنور. [ ح َ ش َ تُس ْ س ِن ْ ن َ ] (ع اِمرکب ) بادرنجویة و یطلق علی السنبل . (داود ضریر انطاکی ).