معنی کلمه کمرگر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کمرگر. [ ک َ م َ گ َ ] (ص مرکب ) آنکه کمر سازد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).آنکه از چرم و جز آن کمربند سازد و فروشد. و رجوع به کمرساز شود.