معنی کلمه محمدزمانلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محمدزمانلو. [ م ُ ح َم ْ م َ زَ ] (اِخ ) طایفه ای از طوایف قشقائی ساکن دزه کرد. (از جغرافیایی سیاسی کیهان ص 84).