معنی کلمه ذکوانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذکوانی . [ ذَک ْ نی ی ] (ص نسبی ) منسوب است بنام ذکوان جدّی از اجداد. (انساب سمعانی ).