معنی کلمه قندره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قندره . [ ق ُ دِ رَ ] (اِ) ارسی . کفش که ساق آن کوتاه تر از نیم چکمه است . ظاهراً ترکی است . - قندره دوز ؛ کفاش . - قندره دوزی ؛ شغل قندره دوز. -

دکان قندره دوز.