معنی کلمه ثمامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمامة. [ ث ُ م َ ] (اِخ ) ابن شفی ابوعلی . تابعی است ... رجوع به ابوعلی همدانی یا اصبحی شود.