معنی کلمه محمدتقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
محمدتقی . [ م ُ ح َم ْ م َ ت َ ] (اِخ ) میرزامحمدتقی مستوفی . رجوع به سپهر کاشانی و لسان الملک شود.