معنی کلمه حشورة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حشورة. [ ح َش ْ وَ رَ ] (ع اِ) اسپ تهیگاه برآمده .

پیرزال بخیل و زیرک .

زن کلان شکم . (منتهی الارب ).

ستور گرداندام استوارخلقت .