معنی کلمه ذکوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذکوان . [ ذَک ْ ] (اِخ ) السمّان ، مکنّی به ابوصالح ، مولی جویریه ، تابعی است .