معنی کلمه قنبلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنبلی . [قُم ْ ب ُ ] (ص ) در تداول ، مدور. گرد: گرد و قنبلی .