معنی کلمه برفشردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برفشردن . [ ب َ ف ِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) فشردن . رجوع به فشردن شود.