معنی کلمه ابوالورد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالورد. [ اَ بُل ْ وَ ] (اِخ ) حرب . رجوع به ابوالورد مازنی شود.