معنی کلمه حشم دار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حشم دار. [ ح َ ش َ ] (نف مرکب ) آن کس که عده ٔ لشکری غیر منتظم در اختیار او باشد : سلطان بخط خویش ملطفه ای نبشت و نام یکی از حشم داران ببرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 320). هم حشمت و کبر و هم حشم دار هم دولت مند و هم درم دار. نظامی .