معنی کلمه کمپرسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کمپرسی . [ ک ُ رِ ] (ص نسبی ، اِ مرکب ) اتومبیلی که قسمت عقب آن که محل بار است به وسیله ٔ یک پیستون کمپرسور بلند شده بار را تخلیه می نماید. (فرهنگ فارسی معین ). - کامیون کمپرسی ؛ کامیونی که کمپرسی است . (فرهنگ فارسی معین ).