معنی کلمه قنبرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنبرآباد. [ قَم ْ ب َ ](اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش جویمند حومه ٔ شهرستان گناباد، در 3هزارگزی شمال گناباد سر راه شوسه ٔعمومی تربت به گناباد. موقع جغرافیایی آن جلگه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 327 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، زعفران ، بنشن و شغل اهالی زراعت است و راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).