معنی کلمه حشر و نشر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حشر و نشر. [ ح َ رُ ن َ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) حشر روز قیامت : که چون رستی از حشر و نشر و سؤال . سعدی .