معنی کلمه قنامس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنامس . [ ] (معرب ، اِ) و قنامیس و قنانامیس و قینیس . به یونانی شهدانج است . (فهرست مخزن الادویة).