معنی کلمه یاختگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاختگی . [ ت َ / ت ِ ] (حامص )حالت و چگونگی یاخته . رجوع به یاختن و یاخته شود.