معنی کلمه رومگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رومگان . [ م َ ] (اِخ ) همان شهر ویران مداین است که اعراب رومیة می خوانده اند و آن از بناهای خسرو اول است . (از ایران در زمان ساسانیان ص 409). و رجوع به رومیة و مأخذ بالا ص 409 و مابعد و ص 448 شود.