معنی کلمه ضمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضمان . [ ض ِ] (ع اِ) اندرون نامه . ج ، اَضمان . (مهذب الاسماء).