معنی کلمه فانیوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فانیوس . [ ] (معرب ، اِ) کمون بری . (فهرست مخزن الادویه ).