معنی کلمه خلقا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خلقا. [ خ ُ قَن ْ] (ع ق ) از حیث خلق . از حیث خو. (یادداشت بخط مؤلف ): کان اشبه الناس برسول اﷲ خلقا و خلقا و منطقاً.