معنی کلمه جوبین آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جوبین آباد. (اِخ ) قریه ای است در بلخ و اینک آنرا جوبناباد خوانند. (مراصد) (سمعانی ).