معنی کلمه قنات سفید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قنات سفید. [ ق َ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش راین شهرستان بم ، واقع در 4 هزارگزی شمال راین و 3هزارگزی باختر راه فرعی راین به نی بید. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).