معنی کلمه گارفیلد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گارفیلد. (اِخ ) جیمز - ابراهام . بیستمین رئیس جمهورممالک متحده ٔ امریکا متولد در اُرانژ (اُهایو) وی به دست یک تن متعصب به قتل رسید. (1831 - 1881 م .).