معنی کلمه خاتم النحاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاتم النحاة. [ ت َ مُن ْ ن ُ ] (اِخ ) لقب احمدبن محمدبن علی نحوی معروف به ابن ملا یا ابن منلا. رجوع به ابن منلا شود.