معنی کلمه ذکر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذکر. [ ذَ ک ِ] (ع مص ) زدن کسی را بر نره ٔ وی . بر شرم مرد زدن .